Τελευταία Άρθρα

8.ΙΗΣΟΥΣ - ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
                                         ...
46. TΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
                                         ...

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                            Ο   ΕΛΛΗΝ   ΑΝΘΡΩΠΟΣ

 

 

 

 antikithira023927079036 d76c8f103eαριστ

 

 

    

 

 

 

 

 

      Ο Κρης ερευνητής του Ελληνικού πνεύματος Ιωάννης Φουράκης γράφει: «Η αυτογένεσις και η οντολογική αυτοσυγκρότησις του Έλληνος Ανθρώπου επετεύχθησαν δια της αρμονικής συνθέσεως των τεσσάρων κυρίων οργανικών στοιχείων του Σύμπαντος, ήτοι της γαίας, του αέρος, του ύδατος και του πυρός, των στοιχείων, δηλαδή, τα οποία είναι:

A. H Γαία(=Γη), η εκ Χάους(της κοσμικής σκόνης) και προ του ουρανού

γενεθείσα ύλη(χώμα-λάας=λίθος=οστούν της γης), η συνθετουμένη,

αποσυνθετουμένη,επανασυνθετουμένη κ.ο.κ οργανική και ανόργανος

Β. Το Ύδωρ (ο Ωκεανός, ο εκ της Γαίας και του Ουρανού γενόμενος), το

υγρόν εξ ολοκλήρου ρέον αίμα του Ουρανού.

Γ. Ο Αήρ, το εκ μείξεως Γαίας και Ουρανού γενόμενον γονιμοποιόν και

ζωοφόρον οξυγόνον και Άζωτον.

Δ. Το Πυρ, το πυρ-ρόον ή Πύρ-ρα, η εκ του Θεού των Θεών Διός (-της

διαστολής και ζεύξεως των συμπαντικών και ουρανίων γονιμοποιών

και ζωοφόρων στοιχείων) ποιηθείσα θερμοφωτεινή κατάστασις

(διάταξις), η δια της πυρακτώσεως και καύσεως –της εκ της τριβής

ποιησαμένης-σύνθεσις, αποσύνθεσις, έτι ανα-σύνθεσις κ.ο.κ. των

ανωτέρω… Εκ της καταστάσεως ταύτης αενάως ποιείται η του Θεού

των Θεών(-συμπαντικών και ουρανίων δυνάμεων και στοιχείων)

Διός πνοή και oμφή (=θεία ουσία και θείος ΛΟΓΟΣ), εις τον

Πατριάρχην μόνον των Ελ-λήνων, Έλ-ληνα,δωρηθέντα εκ του Διός.

      Η εκ του Διός(-του Δίσκου του Ηλίου μας) μείξις του τετάρτου στοιχείου μετά των τριών πρώτων , είχε ως σκοπόν και αποτέλεσμα την Γένεσιν του Έλληνος και την δι’ αυτού Ων(Αν)θρωποποίησίν του έως τότε ον (αν)θρώπου, όστις είχε πλασθή μόνον εκ των τριών πρώτων και η δημιουργία αυτού είχε πραγματοποιηθεί μόνον εκ του πατρός των Προμηθέως και Επιμηθέως, δηλαδή του πλάστου (=γενάρχου, του αλόγου, άφρονος και ανοήτου ανθρώπου).

      Δια της μείξεως των τεσσάρων στοιχείων μετά των υπολοίπων η εν συνεχεία ισόρροπος και αρμονική ενύπαρξις και λειτουργία αυτών δηλούται και προσδιορίζεται σαφώς διά της συμμετοχής του Δευκαλίωνος, του Μπαμπά (=παραστάτου) και ουχί Πατρός (Πατήρ) και της Πύρρας, της Μαμάς(=τροφής) και ουχί Μητρός(Μήτηρ), εις την εκ του Διός ποίησιν=πλάσιν=Γένεσιν του ΄Ελ-ληνος. ΟΔευκαλίων και η Πύρρα ήσαν γόνοι του Ουρανού και της Γαίας(-Γη). Ο μεν πρώτος ήτο υιός του Προμηθέως και εγγονός του Ιαπετού και η θυγάτηρ του Επιμηθέως, του αδερφού του Προμηθέως και της Πανδώρας, ήτοι της εκ του πυρ-ρός και του σιδήρου(-της εκ των προαναφερθέντων τριών πρώτων στοιχείων συνθετουμένης αλόγου ύλης) ποιηθείσης ( δημιουργηθείσης).

 

  

-------------------------------------------------------------------------------------

Σημείωση:«αι Θεομαχίαι και η Γένεσις του Διός σημαίνουν και προσδιορίζουν τις κάποτε πραγματοποιηθείσες εις το σύμπαν αναδιαρθρώσεις, ανακατατάξεις(…) της δυνάμεως των Γαλαξιών, αστερισμών και αστέρων»(βλ.Ιωάννη Φουράκη «Τα (προ)Μηνύματα των Δελφών» «Μείξις-Ανακύκλησις Μυθολογίας κ΄ Ιστορίας»...)

 

 

      Ο Έλ-λην δε εγεννήθη εκ της Πύρρας και του Δευκαλίωνος «Γίνονται δε εκ Πύρρας και Δευκαλίωνος παῖδες Ἓλλην μεν πρώτος, ὃν εκ Διός γεγενῆσθαι…» (Απολλοδώρου «Μυθολογία»).

Η μετά τον κατακλυσμόν Γένεσις του Έλ-ληνος εγένετο «επειδή ο Δίας ήθελε να εξαφανίση το Χάλκινον γένος των Ανθρώπων, το οποίο καταγινόταν εις τα πολυστέναχτα έργα του Άρεως (=του πολέμου και της καταστροφής) και σε πράξεις βίας . Ούτε έτρωγαν καθόλου σιτάρι, διότι ήσαν άπλαστοι (άξεστοι, απλησίαστοι) και είχαν ατσαλένια, αλύγιστη καρδιά και έφερναν τον τρόμο (ΗΣΙΟΔΟΥ: « ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ» 45).

«Έτσι είπε και δυνατά εγέλασε ο Πατήρ θεών κι ανθρώπων.

Και τον Ήφαιστο πρόσταξε τον ξακουσμένο όσο πιο γρήγορα

χώμα και νερό να ενώσει και σ’ αυτό φωνή να βάλει και δύναμη

και να μοιάζει στην όψη με τις αθάνατες θεές.»

«εκ γαίης πλάσσε...Γαίαν ύδει φύρειν,εν δ’ ανθρώπου θέμεν

αυδήν..»(στ. 61)

 

936029 509377149110154 1452500748 n

 

Με την αφιέρωσιν των Κρητών οργιόνων εις την υπηρεσίαν του πνευματικού Φωτός του Δελφικού Απόλλωνος συνετελέσθη η ελλογικοποίησις, εχεφροσύνη, εννόησις και θεοποίησις των απογόνων του Έλ-ληνος και της Νύμφης Οραπίδος.

Η επί του Αιγαίου Βουνού της Κρήτης(-Αερία- Αίθρα) αιωνία επισώρευσις- επικέντρωσις ανωτέρας του Κρόνου(-Χρόνου) δυνάμεως του Διός είναι αι επίλεκτοι, περιούσιοι, ζωηφόροι και ζωοδότειραι φωτοχυσίαι και ακτινοβολίαι του ηλιακού μας Δίσκου . Αύται εκπορεύονται εκ της διαστολής(=Δεύς,Δίας) και επανασυστολής=ζεύξις (=Ζευς) της θερμοσφαίρας, φωτοσφαίρας και χρωμοσφαίρας του.

 

 

IdhIdh 30819135001360845979άντρον ιδης

                Όρος  Ίδη  Κρήτης         Ιδαίον  Σπήλαιον Γεννήσεως Διός       Κουρήτες φρουροί              Εσωτερικό Ιδαίου Άντρου

                                                                                                                   του Διός βρέφους 

 

 

 

      Ο Ησίοδος στη «ΘΕΟΓΟΝΊΑ» αναφέρει για την μυστική ανατροφή του Διός στην Κρήτη , στο κατάφυτο Αιγαίον όρος: 

« ες Λύκτον Κρήτης...κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα εν άστρω,

Αιγαίω εν όρει(στ.482)

«Αιγαίω όρει πεπυκασμένω υλήεντι»(«ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ »στ. 61)

 

zeys

 

Και ο Διόδωρος Σικελιώτης εξηγεί την Δίκαιη Βασιλεία του Διός , που κατάργησε την εξουσία του ασεβή πατρός του Κρόνου και ωφέλησε το

ανθρώπινο γένος :

«τους μεν ληστάς και ασεβείς αναιρούντα,την δ’ Ισότητα και την Δημοκρατίαν εισηγούμενος»(Ε,71,2) και «παρεχόμενος εαυτόν πάσιν επιεική και φιλάνθρωπον, ώστε υπό του πλήθους Πατέρα προσαγορευθήναι»(Γ,61,4)

 

                                                                           

 

                                                                ΑΙΓΗΙΣ : Το Λίκνο του Πολιτισμένου Ανθρώπου

 

 

 

Ellas-proistoria2 1

     

 

 

                                                                          Η Αιγηίς : χώρα-αιώνιος πόλος συσσωρεύσεως αενάων ενεργειών,

                                                                   παρά την βύθισή της κατά  «τον μεγάλο κατακλυσμό»(του Δευκαλίωνος),

                                                                   στην ρισία περίοδο των παγετώνων,παραμένει  εμφανής και ισχυρά ενεργειακή

                                                                   με τις σωζόμενες υψηλότερες κορυφές της στους ορεινούς  όγκους

                                                                   της ηπειρωτικής Ελλάδος ,της δυτικής Μικρασίας,της βόρειας Αιγύπτου

                                                                   και στα νησιά  του Αιγαίου,όπου την πρωτοκαθεδρία έχει

                                                                   η κρητική κορυφή της Ίδης-λίκνο του Ζηνός -  Διός,Θεού Δημιουργού

                                                                   της φωτεινής ελλόγου Δημιουργίας.

                                                                         Στο ενεργειακά πλούσιο αυτό  περιβάλλον ο Αιγαιακός Άνθρωπος

                                                                   κατόρθωσε να κατανοήσει την κοσμική λειτουργία και να  εναρμονισθεί

                                                                   αξιοθαύμαστα σε αυτήν, ανελισσόμενος ολονέν στην πνευματική σφαίρα.

 

 

 

 

 

΄                                                 Η Αρχαιότερη Μήτρα Υπολογιστή στην Κρήτη και το Μεγαλιθικό Στόουνχεντζ

 

 

 

minoancomputer

 

 

  

 

      Στο τέταρτο μινωικό ανάκτορο,στην ανατολική Κρήτη,στην περιοχή του Παλαικάστρου,η αρχαιολογική σκαπάνη του Έβανς από το 1.900 έφερε στο φως πολλά ενδιαφέροντα και θαυμαστά ευρήματα.Μεταξύ των άλλων,βρέθηκε σε πλακίδιο αργιλικού σχιστόλιθου ένα παράξενο αντικείμενο.Ο ερευνητής Αιγαιακών αρχαιοτήτων Μηνάς Τσικριτσής, παρατηρώντας το σχολαστικά,διαπίστωσε ότι ανακάλυψε τον αρχαιότερο υπολογιστή του κόσμου,από το 1.500π.Χ. κατά προσέγγιση.Είναι μία μήτρα ,όπου εμφανίζονται σύμβολα της Σελήνης και του Ήλιου. Μέσω αυτής της μήτρας περιγράφεται αναλογικός υπολογιστής που μετρά χρόνο,προσδιορίζει γεωγραφικό πλάτος και προβλέπει σεληνιακές εκλείψεις.

 

 

      Ο ερευνητής Μηνάς Τσικριτσής μας εξηγεί:

«Αρχικά μελέτησα και κατανόησα πώς λειτουργεί ο δίσκος που αποτυπώνεται αριστερά στη μήτρα.Στη δεξιά πλευρά της βρίσκεται ακτινωτός δίσκος.Στο κέντρο εμφανίζεται ένας σταυρός,ο οποίος παγκοσμίως θεωρείται σύμβολο απεικόνισης του Ήλιου. Μεγεθύνοντας το εύρημα,απαρίθμησα 18 στιγμές γύρω από το σύμβολο του σταυρού και κάτω από τον κύκλο διέκρινα το σύμβολο της Σελήνη (με μορφή μηνίσκου) και 28 αριθμημένες στιγμές στον εξωτερικό κύκλο.Αν οι 18 στιγμές γύρω από το σύμβολο του Ήλιου αντιπροσωπεύουν 18 χρόνια, τότε εκεί ο δημιουργός αυτής της εικόνας τοποθέτησε 28 στιγμές γύρω από το σύμβολο της Σελήνης,καθώς το πλήθος των σεληνιακών εκλείψεων,αυτά τα 18 χρόνια και 11 ημέρες, είναι 28. Το φαινόμενο της επανάληψης των σεληνιακών εκλείψεων κάθε 18 χρόνια και 11 ημέρες ήταν γνωστό στους Χαλδαίους και το αποκαλούσαν «Σάρο».

     Είμαι βέβαιος ότι οι Μινωίτες ήταν από τους πρώτους-αν όχι οι πρώτοι-που ανακάλυψαν την έννοια του Σάρου.

Σε αυτή την μήτρα βλέπομε να απεικονίζεται απλά ένα εγχάραγμα με κουκίδες. Είναι αυτό ένα θαύμα κομψής λύσης στην μεγάλη απλότητα της κατασκευής.Δείτε :ο εσωτερικός κύκλος χωρίζεται σε δύο ημικύκλια,που το καθένα έχει 29 και 30 χαράξεις. Αυτά τα ημικύκλια αναπαριστούν δύο σεληνιακούς μήνες, 29 και 30 ημερών,που αρχίζουν και τελειώνουν με πανσέληνο. Αν κάθε ημέρα μετακινούμε δεξιόστροφα μία βελόνα στον εσωτερικό κύκλο και κάθε 15 ημέρες μετακινούμε μία άλλη βελόνα αριστερόστροφα στην περιφέρεια με τα ακτινωτά τριγωνικά δόντια,

παίρνουμε την πορεία της Σελήνης ως προς την πορεία των άλλων...

Τα σημεία όπου το επίπεδο της τροχιάς της Σελήνης τέμνει το επίπεδο της γήινης τροχιάς λέγονται «σεληνιακοί δεσμοί».Όταν η Σελήνη βρίσκεται στην θέση της πανσελήνου και ο Ήλιος κοντά στη θέση ενός από τους δύο σεληνιακούς δεσμούς,τότε έχομε έκλειψη Σελήνης. Αυτά τα δύο σημεία (οι δεσμοί) ολοκληρώνουν μια πλήρη περιφορά κάθε 18 χρόνια.Έτσι,κάθε 12 μήνες,οι κόμβοι μετακινούνται τρεις θέσεις κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού,πάντα σε διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Ο κύκλος της περιφέρειας με τις 57 οπές στον «υπολογιστή του Παλαικάστρου»αντιπροσωπεύει την περιστροφή των δεσμών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου των 18,5 ετών,επαναλαμβανόταν ο ίδιος κύκλος των σεληνιακών εκλείψεων.Τα στοιχεία πείθουν ότι οι κατασκευαστές της μήτρας είχαν ανακαλύψει αυτόν τον κύκλο κίνησης των δεσμών.

Υπολόγισα την πρόσφατη ολική σεληνιακή έκλειψη(...) και βρήκα ότι με τις ίδιες λογικές λειτουργίες μπορούσα να προβλέψω τις εκλείψεις που θα συμβούν...Δείτε : Αν προσανατολίσουμε τον κεντρικό σταυρό σε κατεύθυνση Βορρά-Νότου και τοποθετήσουμε στο κεντρικό βαθούλωμα μια βελόνα κατακόρυφα,τότε η σκιά της βελόνας δείχνει το σημείο του ακίνητου δίσκου που αντιστοιχεί στην ώρα της παρατήρησης .Φαίνεται λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί ως ημερήσιο «ηλιακό ρολόι χειρός»,με ώρα που αντιστοιχεί σε περίπου 58 λεπτά-δηλαδή πολύ κοντά στην ώρα που χρησιμοποιούμε σήμερα...

Στην μήτρα,πάνω απ’τον δίσκο,υπάρχουν τρία εργαλεία για τον προσδιορισμό του γεωγραφικού πλάτους . Αν ο χρήστης του δίσκου χρησιμοποιούσε ως όργανα τις δυο βελόνες και την ημικυκλική λαβίδα που υπάρχει στο αποτύπωμα της πίσω πλευράς της μήτρας, και σημείωνε ανά εβδομάδα την άκρη της σκιάς όταν μεσουρανεί ο Ήλιος,τότε μπορούσε -με την γωνία ω που σχηματίζουν οι βελόνες-να καταγράψει το γεωγραφικό πλάτος του τόπου όπου βρίσκεται . Στη μελλοντική μετατόπισή του δεν είχε παρά να μετρήσει τη σκιά της βελόνας την αντίστοιχη εβδομάδα για να προσδιορίσει πόσο βόρεια κατευθύνθηκε,για να μπορέσει να επιστρέψει.

 

 

assets LARGE t 420 50129549

 

 

 

      Κατόπιν,προέκυψε κάτι το συγκλονιστικό:Ότι υπάρχει μεγάλη σύμπτωση της μήτρας με τον μεγαλιθικό σχηματισμό του Στόουνχεντζ!!!...

Αυτό το εξακρίβωσε ο γιός μου ο Δημήτρης που βρίσκεται για σπουδές στην Αγγλία :Η μήτρα έχει τον ίδιο αριθμό οπών(29 και 30 στον εσωτερικό και 57 στον εξωτερικό),σε αντιστοιχία με αυτές του Στόουνχεντζ. Εκεί υπάρχει ο λεγόμενος «ΚΥΚΛΟΣ Ζ» από 29 οπές και γύρω από αυτόν ο «ΚΥΚΛΟΣ Υ» με 30 οπές . Ο εξωτερικός τελικός κύκλος,που περιβάλλει όλο το Στόουνχεντζ, αποτελείται από 57 οπές και ονομάζεται Κύκλος Όμπρι(ΑubreyHoles) . Επίσης,στο κέντρο του «ναού» υπάρχουν 19 πέτρες (το λεγόμενο Πέταλο από Γαλαζόπετρες),αλλά το ίδιο πλήθος μικρών οπών υπάρχει σε δυο περιοχές του εσωτερικού σταυρού της «μήτρας του Παλαιοκάστρου».

 

SxhmattelousStone

 

 

 

 

      Η κατασκευή του Στόουνχεντζ ανάγεται στη 2η χιλιετία π.Χ. Την εποχή του χαλκού(...)Στο «δακτυλίδι του Μίνωος» διακρίνουμε ένα κυκλοτερές κτίσμα στην κορυφή ενός λόφου,που περιβάλλεται από ορθόλιθους.Αν η κατασκευή αντιπροσώπευε ένα αστρονομικό παρατηρητήριο,θα μπορούσαμε να το συσχετίσομε με την κυκλική δομή κατασκευής του Στόουνχεντζ.Ίσως,τελικά,ο μινωικός πολιτισμός να είχε σχέση με τους Υπερβόρειους της Βρετανίας,όπως είχε γράψει ο Διόδωρος Σικελιώτης:«το τέμενος Απόλλωνος μεγαλοπρεπές,σφαιροειδές τω σχήματι» στη χώρα των Υπερβορείων,απ’ όπου ήλθε ο Άβαρις,που έγινε φίλος με τον Πυθαγόρα . Εξ άλλου,ο περίπλους της Βρετανίας από τον Πυθέα τον Μασσαλιώτη (331π.Χ.) και ο υπολογισμός του μεγέθους της , παραπέμπει στο πανάρχαιο εύρημα του πρώτου αναλογικού υπολογιστή της ανθρωπότητας , η χρήση του οποίου χρονολογείται ήδη περί το1.500π.Χ.*, εποχή που ακολουθείται από το ταξίδι των Αργοναυτών.»

      Είναι χαρακτηριστικό το κυκλικό σχήμα στο ναό του Απόλλωνος και Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς , στην Θόλο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου με ανάλογα αστρονομικά σύμβολα του ουρανού κ.α.

 

      Ο αντικατοπτρισμός των ουρανίων κύκλων στα νερά του Αιγαίου πελάγους και στην εγκεφαλική ουσία των ανθρώπων τους προκαλεί υπέροχες πνευματικές συλλήψεις και δημιουργίες,αποκαλύπτοντας το αμέτρητο βάθος και ύψος της ευθύνης να είσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

 

 

308904 372886272781903 107118728 n