8.ΙΗΣΟΥΣ - ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

...


Διαβάστε Περισσότερα

7. ΘΕΟΣ , ΚΟΣΜΟΣ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ

...


Διαβάστε Περισσότερα

1.Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός , το Μέγα Πάθος και η Ανάστασις...

...


Διαβάστε Περισσότερα

06. Κοσμολογική Θεολογία από έναν θαυμαστή του Κόσμου

...


Διαβάστε Περισσότερα

05. Μακρινή Μητέρα, Ρόδο Αμάραντο

Μακρινή Μητέρα, Ρόδο Αμάραντο Η Παναγία Μητέρα είναι η η Θεϊκή...


Διαβάστε Περισσότερα

04. Η περί Θεού Δίκη του Πυθαγόρα στη Σάμο

Σάμος: Στο Ηραίον θροΐζουν οι ιερές λυγαριές αιθερικά μηνύματα, όμως, μια ταραχή πλανάται στον αέρα κι ένα σύννεφο σκιάζει τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος: δικαστήριον Αρχιερέων: Ο Πυθαγόρας...


Διαβάστε Περισσότερα

03. Κρίσνα

...


Διαβάστε Περισσότερα

02. Θρησκευτική Εμπειρία - Κένωση

...


Διαβάστε Περισσότερα
01234567

Τελευταία Άρθρα

47. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019
                                       ...
8.ΙΗΣΟΥΣ - ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
                                         ...
46. TΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
                                         ...

8.ΙΗΣΟΥΣ - ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

                                                           ΙΗΣΟΥΣ - ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   

        

      O Iησούς Χριστός, από δεκαοκταετής έως την ηλικία των τριάντα ετών, έζησε, μυήθηκε και δίδασκε στην Νεοπυθαγορείαν Εσσαϊκήν Κοινότητα της Πέτρας στο Κουμράν της Νεκρής Θαλάσσης. Αρίστευσε στον ανώτατον βαθμόν Μυήσεως, το Ιερόν Δισκοπότηρον, αναλαμβάνοντας την Ευθύνη της Σωτηρίας του Ανθρώπου, διά της Διδασκαλίας της Καθάρσεως - Φωτίσεως - Θεώσεως. Εκεί δίδασκε συχνά τους επισκέπτες, που έρχονταν διψασμένοι να ευλογηθούν στα Θεία Κηρύγματά Του.  

 

    ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ αποτελούν την Μυητικήν Διδασκαλίαν του Ιησού για την εναρμόνισιν του Ανθρώπου με τις Φυσικές και Πνευματικές Δυνάμεις, που κυβερνούν τα Σύμπαντα, από την Αγαπητικήν Πηγήν του Ουρανίου ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΥ, του ΕΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ.

 

7. ΘΕΟΣ , ΚΟΣΜΟΣ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ

                                                                                     ΘΕΟΣ , ΚΟΣΜΟΣ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ

  

Creación de Adám

 

 « Στην αρχή ήταν το χάος και μόνον το πνεύμα του Θεού επλανάτο πάνω από την ύλη .Αρχή των όντων ο Θεός και νους και φύση και ύλη  και όλα αυτά με σοφία σε δείξη όλων – πρώτος πάντων  ο Θεός ο ένας ο μοναδικός , ο δημιουργός , ο αιώνιος , ο αγέννητος…»

                                                                                                                                                                            (Ερμής Τρισμέγιστος  από 22.000 π.Χ.)

                                                                                        « Το σκοτάδι κρυβόταν στην σκοτεινιά.

                                                                                          Όλα ήταν ρευστά κι ασχημάτιστα . 

                                                                                           Κι εκεί  μέσα στο κενό ,από την φωτιά 

                                                                                           Της  ζέσης αναδύθηκε  ο ΕΝΑΣ. 

                                                                                           Και μέσα στον Ένα 

                                                                                           Αναδύθηκε η αγάπη : 

                                                                                           Η αγάπη , ο πρώτος σπόρος 

                                                                                           της ζωής »   (Ριγκ – Βέδα )

Διαβάστε περισσότερα: 7. ΘΕΟΣ , ΚΟΣΜΟΣ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ

1.Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός , το Μέγα Πάθος και η Ανάστασις

                                       

 

Ιησούς Χριστός : το Μέγα Πάθος και η Ανάστασις

 

                                                   ΘΕΟΣ

    

        Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ως Υιός Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι η αγαπητική προβολή του Θεού Πατρός στον Γήινο Κόσμο μας . Η ενσάρκωσις του Θείου Λόγου σε ανθρώπινη εμβίωση προς τον σκοπόν της Θείας Διδασκαλίας του Μεγάλου Διδασκάλου για την ενάρετη εφαρμογή του Παγκοσμίου Νόμου της Ειρήνης και Αγάπης περνά απ' όλα τα στάδια του ανθρώπινου βίου και αναδεικνύει την ευθύνη του ανθρώπου στην επιλογή του Καλού, που εμπράκτως ανελίσσει τον άνθρωπο ως την θέωσιν. Έτσι, ολοκληρώνεται ο κύκλος της καθόδου του Πνεύματος εντός της Ύλης για την φωτεινή εκπνευμάτωσή της και την άνοδό της ως υπερσυνείδησης στην Αρχική Πηγή της προέλευσής του, τον Ουράνιον Πατέρα, το Αγαθόν ΕΝ .

        Στα Ευαγγέλια των Αποστόλων, και κυρίως στο κατά Ιωάννην, αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ιστορικού Ιησού Χριστού, η καταγωγή του από την Γαλιλαία και ουχί Ιουδαία, η αντίθεσή του προς του Ιουδαίους διώκτες του και η υψηλή πνευματική του καθοδήγηση.   

       «Εγένετο δε τα εγκαίνια εν Ιεροσολύμοις, και χειμών ην · και περιεπάτει ο Ιησούς εν τω ιερώ εν τη στοά του Σολομώντος. εκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτώ · έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις; Ει συ εί ο Χριστός, ειπέ ημίν · παρρησία απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς · είπον υμίν, και ου πιστεύετε · τα έργα ά εγώ ποιώ εν τω ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού . αλλ’ υμείς ου πιστεύετε · ου γαρ εστέ εκ των προβάτων των εμών, καθώς είπον υμίν. τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσι μοι, καγώ ζωήν αιώνιον δίδωμι αυτοίς, και ου μη απόλωνται εις τον αιώνα , και ουχ αρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου . ο πατήρ μου, ός δέδωκέ μοι, μείζων πάντων εστί και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου . εγώ και ο πατήρ έν εσμέν. Εβάστασαν ουν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι , ίνα λιθάσωσιν αυτόν , απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς · πολλά καλά έργα έδειξα υμίν εκ του πατρός μου · διά ποίον αυτών έργον λιθάζετέ με; απεκρίθησαν αυτώ οι Ιουδαίοι λέγοντες · περί καλού έργου ου λιθάζομέν σε, αλλά περί βλασφημίας , και ότι συ άνθρωπος ων , ποιείς σεαυτόν Θεόν . απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς · ουκ έστι γεγραμμένον εν τω νόμω υμών , εγώ είπα , θεοί εστέ ; ει εκείνους είπε θεούς , προς ους ο λόγος του θεού εγένετο , και ου δύναται λυθήναι η γραφή , όν ο πατήρ ηγίασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, υμείς λέγετε ότι βλασφημείς , ότι είπον , υιός του θεού ειμί ; ει ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετέ μοι · ει δε ποιώ , καν εμοί μη πιστεύητε , τοις έργοις πιστεύσατε , ίνα γνώτε και πιστεύσητε ότι εν εμοί ο πατήρ καγώ εν αυτώ.  εζήτουν ουν πάλιν πιάσαι αυτόν · και εξήλθεν εκ της χειρός αυτών».(Ιωάννη Ευαγ.ι 22-39)

Διαβάστε περισσότερα: 1.Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός , το Μέγα Πάθος και η Ανάστασις

06. Κοσμολογική Θεολογία από έναν θαυμαστή του Κόσμου

                                                           Κοσμολογική Θεολογία από έναν θαυμαστή του Κόσμου

 

32496 104474469600426 6285576 n

Ο περίπατος στις πλαγιές του Υμηττού είναι συναρπαστικός, αφού, λίγα βήματα από τα τελευταία σπίτια της πόλης, βρίσκεσαι μέσα στην αγκάλη της φύσης, νιώθεις μιαν ανάλαφρη χαρά, ανάμεσα στις ανάσες τόσων συνταιριασμένων δέντρων, θάμνων και βοτανιών, χαίρεσαι τους κελαϊδισμούς, μαντεύεις το κρυφτούλι των μικρών του ζώων.Προορισμός μας είναι η κρυσταλλοπηγή,όπου―τις έχουν δει – χορεύουν τις νύχτες της πανσελήνου νεράϊδες, παίζοντας στα χέρια τους σφαίρες διάφανες φωτεινές.

 

Καθώς το δειλινό προχωρεί σταθερά, απλώνοντας όλα τα χρυσορόδινα βαθιά του πέπλα, οι φίλες προπορεύονται μ’ ανοιχτό βήμα, μη μας προλάβει το σκοτάδι μες στην ερημιά. Πλήθος πουλιά πετούν ορμητικά μες στα κλαδιά, να βολευτούν για τη νύχτα που έρχεται. Όμως, κάποια πετάνε αντίθετα, διαγράφοντας κύκλους επίμονους. Και βλέπω από κάτω τους, στον πλαϊνό παράδρομο μια συνοδεία από ποικίλα ζώα, σκύλους, γάτες, λαγούς, σκίουρους, πέρδικες … Μπροστά τους βαδίζει ένας άνθρωπος σιωπηλός, σαν το πνεύμα του δάσους. Έχει ένα ελαφρό χαμόγελο στο πρόσωπο, όπως τ’ αγάλματα.

Διαβάστε περισσότερα: 06. Κοσμολογική Θεολογία από έναν θαυμαστή του Κόσμου

05. Μακρινή Μητέρα, Ρόδο Αμάραντο

  Μακρινή Μητέρα, Ρόδο Αμάραντο

 

     

 normal IC057

   

      Η Παναγία Μητέρα είναι η η Θεϊκή Δημιουργική Αρχή , ως προβολή του ΕΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ, ο αριθμός 2 της φανέρωσης των ιδιοτήτων του ΕΝΟΣ με την Δημιουργία απείρων Συμπαντικών Κόσμων εκ του Χάους  και πολλαπλών διαστάσεων, τις οποίες διαπερνά η Θεία Ενέργεια , φθάνοντας ως την εξώτατη του δικού μας Γήινου Κόσμου. Με βάση την ψυχοσωματική μας υπόσταση , η αντίληψίς μας για την Παγκόσμια Θεοτόκο Μητέρα δεν είναι ακριβής, διότι οι αισθήσεις μας αδυνατούν να συλλάβουν απολύτως την Θείαν Ουσίαν , γι' αυτό οι άνθρωποι την εικονίζουν με ανθρώπινη μορφή . Μόνον νοερώς είναι δυνατή μια γνησιότερη επαφή και μάλιστα μέσα στην αγαπητική ευθύνη και έκστασή μας για το Καλό Όλου του Κόσμου . 

 

      Οι Αιγαιοπελαγίτες ναυτικοί διηγούνται ότι, όταν είχε τρικυμία στο πέλαγος, ανάμεσα Τήνου και Δήλου, και κινδύνευαν, έβλεπαν μια τεράστια γυναίκα επάνω στην κορφή του Κεχροβουνίου Τήνου*, με τα χέρια υψωμένα να δέεται προς τον Κύριο. Και σώζονταν.

        Σεργιανούμε πάνω στα πετρωμένα ηφαίστεια αναφιλητά της Μάνας Γης, στη Θηραϊκή χώρα, με τα τρίπατα καλοφτιαγμένα πανάρχαια σπίτια, στολισμένα με ζωγραφιές από της φύσης τις ομορφιές κι απ’ της ζωής τις χάρες: ολοστόλιστες ιέρειες, ανθισμένοι κρίνοι, πουλιά, δελφίνια, πίθηκοι, πλοία, πολιτείες, ψαράδες σε τοιχογραφίες, κι ακόμη δέντρα, λιοντάρια σε βουνά

                                                                     «Ένα ζαρκάδι τρέχει στην κορυφογραμμή. Κι εσύ δεν ξέ-

                                                                       ρεις τίποτε γι’ αυτό είναι τόσο καθαρό το διάστημα»**

      Ψιθυρίζει ο Ποιητής και βγαίνει στον εξώστη ατενίζοντας το πέλαγος.Ιδού:

Διαβάστε περισσότερα: 05. Μακρινή Μητέρα, Ρόδο Αμάραντο